В економіці України Одещина відіграє ряд важливіших народногосподарських функцій:

— слугує головними зовнішньо-торговельними “морськими воротами” України;

— зосереджує значний науково-технічний потенціал і виступає як регіональний центр підготовки кадрів, науково-технічних розробок та інформації;

— виконує міжнародні та міжрегіональні транспортно-розподільчі функції, обслуговує міжнародні транзитні ван-тажо- та пасажиропотоки;

— є найбільш перспективним регіоном щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, сумісного підприємництва, формування вільних (спеціальних) економічних зон;

виступає одним з найбільш розвинених і разом з тим перспективних рекреаційних районів приморського типу;

— виділяється як важливий регіон інтенсивного сільськогосподарського виробництва з високою часткою зрошуваного землеробства і значною переробкою сільськогосподарської продукції;

— є одним з регіональних центрів машинобудування та легкої промисловості.

Народногосподарську спеціалізацію області представляють, перш за все, галузі морегосподарського комплексу: торговий і промисловий флот, портове господарство, транспортна інфраструктура, судноремонт, переробка морепродуктів. Спеціалізуючими є також галузі агропромислового комплексу, що охоплює виробництво, зберігання та промислову переробку сільськогосподарської продукції. До галузей спеціалізації належать і всі складові рекреаційного комплексу — курортне господарство, туризм, масовий (неорганізований) відпочинок населення. Загальнореспубліканського і подекуди міжнародного рівня сягають окремі галузі машинобудування та легкої промисловості. Народногосподарську спеціалізацію області визначають такі галузі, як освіта, наука, медичне обслуговування.

Частка Одещини в Україні становить: за територією —5,5 %, за населенням — 5,1 %; за виробленим національним доходом — 5,3 %, за основними виробничими фондами — 5,6 %. На область припадає близько 5 % матеріального виробництва країни, 4,3 % промислової продукції, 4,9 % сільськогосподарської і майже 16 % транспорту та зв’язку.

В 1996 р. у сфері матеріального виробництва було зайнято близько 67,5 %, а у сфері послуг — 32,5 % трудових ресурсів. Частка зайнятих у сільському господарстві становила 22,1 %, у промисловості — 19,3 %, на транспорті та в зв'язку — 9,6, у будівництві - 6,7 %, в освіті, культурі, мистецтві — 12,0 %, в охороні здоров'я та соціальному забезпеченні — 8,3 %, у торгівлі, громадському харчуванні та матеріально-технічному постачанні — 7,3 %.

На міжнародному рівні місто та область представлені морегосподарським комплексом, у складі якого зовнішньоторговельні, морепромислові та промислово-океанічні галузі, а також переробка імпортної (чай, джут, кава, цукор-сирець, суперфосфатна кислота та ін.) та експортної (аміак, карбамід, нафта та ін.) продукції, які називають портово-промисловими галузями. Транспортний комплекс області також виходить на міжнародний рівень і виконує міжнародні транзитні та транспортно-розподільчі функції, представлені відповідними галузями. Разом з тим транспортний комплекс області обслуговує вантажо- та пасажиропотоки на всіх рівнях поділу праці — міжрайонному (загальнодержавному), регіональному, локальному (внутріобласному).

Машинобудівний комплекс області зосереджений, в основному, в Одесі і має міжрайонний (загальнодержавний) та регіональний рівень. У його складі судноремонт та суднобудування, верстатобудування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво технологічного обладнання для харчової, хімічної та інших галузей, приладобудування та елекроніка, виробництво підйомно-тран-спортного обладнання та техніки для будівельної індустрії. У функціональному аспекті машинобудування області поділяється на галузі міжрайонної та регіональної спеціалізації, а також на обслуговуючі галузі. Ряд галузей машинобудування обслуговує провідні міжгалузеві комплекси області — море-господарський, агропромисловий, транспортний та ін., створюючи для них машинно-технічну базу. Друга група машинобудівних галузей і виробництв обслуговує власне машинобудування і поставляє йому литво, заготовки, поковки, деталі, агрегати і вузли. Це своєрідне “машинобудування для будування”.

Слід підкреслити, що машинобудування ще вкрай недостатньо обслуговує галузі агропромислового, морегоспо-дарського, транспортного комплексів регіону щодо їх комплексної механізації та переходу на сучасну технічну базу. Недостатньо розвинене машинобудівне обслуговування власного машинобудування. Машинобудівні підприємства Одещини переважно мають предметну спеціалізацію, а не більш сучасну — подеталеву й технологічну. Вони слабо кооперовані між собою. Відтак, машинобудування області ще не є сформованим комплексом і являє собою сукупність (набір) машинобудівних галузей і виробництв, які мало взаємодіють між собою, недостатньо технологічно й організаційно-економічно впливають один на одного.

Одещина виділяється розвиненим науково-технічним комплексом, який виконує важливі народногосподарські функції на загальнодержавному та регіональному рівні. Він охоплює підготовку кваліфікованих кадрів, розробку науково-технічної та проектної документації, іноваційну науково-технічну діяльність, пов'язану з розробкою та поширенням нових технологій. Науково-технічний комплекс області має всі підстави, щоб з часом вийти на міжнародний рівень.

У складі агропромислового комплексу (АПК) Одещини розгалужений перелік галузей, пов'язаних з виробництвом, зберіганням та промисловою переробкою сільськогосподарської продукції, а також з науково-технічним, інформаційно-технологічним , торговельно-розподільчим обслуговуванням сільського господарства.

Інтегральний АПК складається з кількох спеціалізованих (галузевих) агропромислових циклів: зернопродо-вольчого, плодоовочеконсервного, виноградарсько-виноробного, олійножирового, буряківничо-цукрового, м’ясо-промислового, молокопромислового, птахопромислового. На даний час всі вони мають лише регіональний, частково-загальнодержавний рівень розвитку. За умови впровадження більш сучасних технологій ряд галузевих АПК, зокрема зернопродовольчий, виноградарсько-виноробний, плодоовочеконсервний та олійножировий, можуть вийти на міжнародний рівень.

Регіональні і локальні (місцеві) функції виконує комплекс виробництв товарів народного споживання, у складі якого галузі легкої промисловості та окремі виробництва машинобудування, орієнтовані на випуск споживчої продукції.

Важливою ланкою народного господарства області виступає комплекс хімічних виробництв та переробки нафти, що виходить на рівень міжнародного, міжрайонного та регіонального розподілу праці. Такі виробництва формуються переважно на привізній сировині. Зокрема на переробці експортного аміаку, який поступає продуктопроводом з Горлівки, функціонує Одеський припортовий завод, на російській нафті — Одеський нафтопереробний завод, на імпортних фосфатах — Одеський суперфосфатний завод і т. д. Подальший розвиток комплексу хімічних виробництв в області, особливо в її приморській смузі, обмежений жорстокими екологічними нормативами.

З приморським і прикордонним положенням області пов'язане формування комплексу зовнішньоекономічної діяльності, що включає спільне підприємництво, створення спеціальних (вільних) економічних зон, індустріальних парків, іноваційних центрів-’Чнкубаторів”, технополісів. Перелік видів і форм зовнішньоекономічної діяльності має тенденцію до зростання: зони і райони прикордонної торгівлі, регіональне економічне та природоохоронне співробітництво; розробка та реалізація міжнародних па-ромних переправ Іллічівськ — Поті (Грузія), Іллічівськ — Батумі (Грузія), Орлівка — Ісакча (Румунія), проекти міжнародних транспортних коридорів (“Європа — Азія”, “Балтика — Чорне море”, “Дунайський”, “Транскавказь-кий” та ін.), транспортної мережі країн ЧЕС (Чорноморське економічне співробітництво).

Рекреаційний комплекс області має всі підстави для виходу на міжнародний рівень. Щоправда, сучасні обмеження, що стримують міжнародний статус рекреаційного господарства Одещини, досить принципові. Вони пов'язані з незадовільною екологічною ситуацією у регіоні, особливо у приморській смузі та прилеглій акваторії моря і лиманів, а також з недостатнім рівнем розвитку соціальної інфраструктури та сфери послуг.

У складі рекреаційного комплексу курортне господарство, туризм та масовий неорганізований відпочинок. Останній напрям рекреаційного господарства області багато в чому залишається самодіяльним, поза сферою державного управління та місцевого самоврядування. Світова практика свідчить, що за умови певної організації та обслуговування величезного потоку самодіяльних рекреантів, що орієнтуються на теплі морські узбережжя, цей сектор рекреаційного господарства може стати одним із провідних і економічно-ефективних.

Суттєво новим сектором економіки повинен стати біосферно-господарський комплекс, що охоплює господарську, природоохоронну діяльність, моніторинг (систему спостереження та контролю) екологічної якості природного го середовища та довкілля міст і урбанізованих ареалів, господарські заходи для екологічного оздоровлення довкілля. Біосферно-господарський комплекс починався з природоохоронних заходів. На даний час він послідовно еволюціонує, ускладнюється і поступово стає специфічним сектором господарства, що розробляє, регламентує та контролює всі види природокористування 15 області, формує екологічно безпечне середовище життєдіяльності людей.

Для приморських регіонів з їх традиційно прикордонним положенням обов’язковою складовою частиною господарства виступає оборонний комплекс. Він охоплює військові структури та об'єкти, зокрема військово-морський флот, прикордонні формування, митну службу.

Аналіз функціональної структури господарства області за міжгалузевими комплексами допускає їх певне “перекриття”. Одні й ті ж самі галузі господарства можуть одночасно бути віднесені до різних комплексів. Так, суднобудування та судноремонт входять одночасно до складу морегосподарського та машинобудівного комплексів, морський торговий флот — до транспортного і морегосподарського комплексів, сільськогосподарське машинобудування — до машинобудівного та агропромислового комплексів. Перекриття різних комплексів свідчить про комплексний, взаємопов’язаний розвиток господарства регіону і навпаки, у випадку незначних їх перекрить, можна зробити висновок про слабку комплексність господарства.

Промисловiсть i будiвництво в Одесi.

Отредактировано gosha (Пн 12:01)